Investiční pobídky

Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Informace o zpracování osobních údajů

Zajistíme pro Vás

Technologická centra


Investiční pobídky určené pro Technologická centra mohou čerpat podniky všech velikostí, ale i zahraniční společnosti, které mají v České republice dceřinný subjekt. Podporu lze čerpat například na školení a rekvalifikaci zaměstnanců, převod pozemku za zvýhodněnou cenu a na nová pracovní místa.

Pro koho jsou investiční pobídky určeny

 • investiční pobídky mohou čerpat podniky všech velikostí, které již mají anebo chtějí vybudovat vlastní výzkumné a vývojové kapacity
 • podporovány jsou projekty zahájení nebo rozšíření činnosti centra výzkumu a vývoje, pokud existuje předpoklad využití výstupů v navazující výrobě
 • příjemcem podpory může být rovněž zahraniční společnost zakládající v ČR dceřinný subjekt

Forma podpory

 • sleva na dani z příjmů právnických osob po dobu 10 let
 • hmotná podpora školení a rekvalifikace zaměstnanců v podobě 25 % z uznatelných školicích nákladů
 • poskytnutí resp. převod pozemku za zvýhodněnou cenu
 • hmotná podpora na nová pracovní místa – 50 000 Kč/pozici (pouze vybrané regiony)

Hlavní podmínky pro poskytnutí investiční pobídky

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. m. Prahy
 • žadatel musí investovat do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v minimální výši 10 mil. Kč (z toho minimálně 5 mil. Kč do nového strojního zařízení, zbytek do staveb, rekonstrukcí apod.)
 • nejméně polovina z minimální výše investice musí být financována z vlastních zdrojů
 • příjemce musí vytvořit alespoň 50 nových pracovních míst v rámci nového centra zaměřeného na výzkum a vývoj
 • žadatel nesmí zahájit práce na projektu před dnem podání žádosti o investiční pobídku agentuře CzechInvest
 • příjemce investiční pobídky musí splnit všechny podmínky nejpozději do tří let od vydání Rozhodnutí o podpoře projektu a tyto podmínky plnit po dobu nejméně 5 let.
 • pro všechny příjemce platí zákonná povinnost uplatnit veškeré odčitatelné položky a maximálně si tak snížit daňový základ (podrobnější informace o uplatnění odpočtů na vědu a výzkum najdete zde).

Strategická investiční akce

Jedná se o investiční pobídky podle zvláštního režimu, který definuje a určuje Vláda České republiky. Tyto projekty mohou získat hmotnou podporu na kapitálovou investici až do výše 5% nákladů.