Investiční pobídky

Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Zajistíme pro Vás

Často kladené dotazy


Co to je "investiční pobídka"?

Jde o specifické výhody nabízené vládou dané země za účelem získání zahraniční investice (definice podle OECD). Vláda tímto nástrojem podporuje jak zahraniční, tak i domácí investory.

Jaké je časové ohraničení trvání projektu a po jakou dobu může příjemce investiční pobídky uplatňovat podporu?

Příjemce podpory má zpravidla časový prostor v podobě 3 let pro splnění podmínek, ke kterým se zavázal v záměru. Čerpání podpory v podobě slevy na dani pak může například trvat až 10 let.

 Je nutná při realizaci projektu spolupráce žadatele s vysokou školou či výzkumným ústavem?

Spolupráce se vzdělávacími institucemi není povinná, příjemce podpory nemusí v této oblasti vykazovat žádné aktivity. Spolupráce s nekomerční sférou je tedy jen na rozhodnutí realizátory projektu.

 Mohou žádat o dotaci také školy a univerzity?

Žadatelem musí být podnikatelský subjekt definovaný podle Obchodního zákoníku, který má  oprávnění podnikat na území České republiky. Pokud tuto podmínku daná vzdělávací instituce nesplňuje, nemůže  investiční pobídku získat.

 Může být žadatelem malý podnik (tj. subjekt do 10 resp. 50 zaměstnanců)?

Investiční pobídky jsou určeny pro podniky všech velikostí, nicméně v případě některých podpor jsou nastaveny parametry binárních kritérií poměrně vysoko, což je pro malé podniky obtížné splnit.

 Je možné jednotlivé formy pobídek kombinovat?

Ano, projekty obvykle využívají více forem pobídek. Dominantním podpůrným mechanismem je sleva na dani. Vždy je však nutné  respektovat jednotlivá omezení týkající se míry podpory.

O jakou slevu na dani se v případě investičních pobídek jedná?

Sleva na dani se uplatňuje na tzv. korporátní daň, tj. daň z příjmů právnických osob, která je aktuálně ve výši 19%.  Mechanismus slevy na dani funguje tak, že slevu je možné uplatňovat pouze na tu část daňové povinnosti, která přesahuje tuto úroveň v tzv. fixačním roku, tj. před začátkem uplatňování slev.

Je možné podporovat projekty v Praze?

Projekty na území katastru hl. m. Prahy nemohou čerpat investiční pobídky. Toto omezení se nevztahuje na regiony Praha-východ a Praha–západ, které jsou administrativně součástí Středočeského kraje. Důležité přitom není sídlo firmy, ale skutečné místo realizace projektu.

Jaké jsou podmínky týkající se udržitelnosti projektu?

Všechny položky, které vstupují do výpočtu podpory formou slevy na dani, je nutné ponechat v účetnictví (investiční položky) či jinak aktivní (podpořená pracovní místa) po dobu min. 5 let. Konkrétně tedy platí podmínka zachování minimální výše investice a minimálního počtu nově vytvořených a obsazených pracovních míst, vykonávání podporované činnosti po dobu nejméně 5 kalendářních let od konce kalendářního roku, ve kterém byly poprvé splněny podmínky, dále pak v každém roce, ve kterém příjemce čerpá veřejnou podporu.